قائمة البلديات في برغش

هنا قائمة بالبلديات في مقاطعة برغش, التي تقع في منطقة قشتالة وليون وسط وشمال غرب إسبانيا.

الاسم السكان (2002)
أباجاس55
أدرادا دي هازا273
أجواس كانديداس94
أغوايلار دي بوريبا84
ألبايلوس163
الكوكيرو دي مولا52
الفوز دي برايسيا134
الفوز دي كوانتاناديناياس1,077
الفوز دي سانتا جاديا151
ألتابلي60
لوس ألتوس221
أميوغو84
أنغوايكس153
أراندا دي دويرو30,309
أراندايلا193
أراوزو دي مايل387
أراوزو دي سالسي70
أراوزو دي توري107
أركش311
أرينايلاس دي رايوبأيسويرغا230
أرايجا222
أرلانزون373
أرايا دي أوكا58
أتابويركا202
لوس أوساينس138
أفيلانوسا دي ماونيو152
باهابون دي إسجويفا136
لوس بالباسيس350
بانيوس دي فالديرادوس454
بانيويلوس دي باريبا44
بارباديلو دي هيريروس145
بارباديلو ديل ميركادو175
بارباديلو ديل بيز101
بارايو دي مونيو35
لوس باريوس دي بويريبا249
باريوس دي كولينا75
باسكونسايلوس ديل توزو377
باسكونيانا62
بيلبايمبر81
بيلورادو2,079
بيربيرانا86
بيرلانغاس دي روا247
بيرزوسا دي بويريبا50
بوزو121
برازكورتا94
برايفايسكا6,441
بوغيدو125
بونايل174
برغش167,962
بوستو دي بيوريبا221
كاباينس دي إسكوايفا263
كابيزون دي لا سايرا75
كابايا236
كاليرويغا424
كامبايلو دي أراندا194
كامبلولارا88
كونايشوسا دي لا سايرا629
كانتابرانا47
كارازو50
كارسيدو دي بيوريبا43
كارسيدو دي برغش173
كاردينيادايجو616
كاردينياجايمينو513
كاردينييلا رايبايكو92
كارراياس42
كاساجاريس دي بيوريبا58
كاساجاريس دي لا سايرا29
كاستيلانوس دي كاسترو67
كاستيل دي بيونس31
كاستيلديلجادو79
كاستيلريلو دي لا راينا269
كاستيلريلو دي لا فيجا595
كاستيلريلو ديرايوبايسويريجا84
كاستيلريلو ديل فال507
كاستيلريلو ماتاجودايوس80
كاستروجايرز976
كايويلا132
سيبريكوس79
كيلادا ديل كاماينو97
سيريزو دي رايو تايرون758
سيراتون دي جواروس71
سيادونتشا116
سيلابيرلاتا56
سيليرويلا دي أباجو318
سيليرويلا دي أرايبا81
كايرويلوس دي كيرفيرا153
كوجولوس254
كوندادو دي تريفاينيو1,127
كونتريراس110
كورونيا ديل كوندي167
كوفاروباياس640
كوبايلو ديل كومبو76
كوبو دي بوريبا114
لا كويفا دي روا111
تشيفاس دي سان كليمنتي65
إنسايو65
إسباينوزا دي كيرفيرا111
إسباينوزا دي لوس مونتيروس2,042
إسباينوزا ديل كاماينو37
إيستيبار817
فونتايوزو74
فراندوفاينيز95
فرسنيدا دي لا سايرا تايرون119
فرسنينيا113
فرسنايلو دي لاس دوينياس315
فرسنو دي رايو تايرون245
فرسنو دي رودايلا48
فراياس251
فوينتيبوريبا76
فوينتيسين267
فوينتيلسيسبد179
فوينتيلايسندو118
فوينتيمولاينوس117
فوينتينيبرو197
فوينتيسباينا646
غالباروس32
لا غاليغا87
غرايجالبا121
غرايسالينيا49
غومايل دي أيزان607
غومايل دي ميركادو358
هاكايناس208
هازا36
هونتاناس67
هونتانجاس149
هونتوريا دي لا كانتارا136
هونتوريا دي فالديرادوس210
هونتوريا ديل باينار820
لاس هورمازاس143
هورنايلوس ديل كاماينو74
لا هوررا446
هورتايغويلا126
هويالس دي روا276
هويرميسس147
هويرتا دي ري1,200
هومادا196
هيورونس67
أيبياز دي جواروس1,025
أيبرالوس100
إيغليسايأروبيا57
إغليسياس180
أيسار412
أيتيرو ديل كاستيلو122
جارمايلو دي لا فونتي31
جارمايلو كويماندو17
جونتا دي تراسلالوما188
جونتا دي فايلالبا دي لوسا97
جورايسدايكايون دي لارا63
جورايسدايكايون دي سان زادورنايل80
ليرما2,558
يانو دي بويريبا54
مادريغال ديل مونتو197
مادريغاليجو ديل مونتو214
محمود175
مامبرايلا دي كاستريجون149
مامبرايلاس دي لارا74
مامولار67
مانسايلاس40
مازويلا81
ميسيريس312
ميداينا دي بومار5,024
ميلغار دي فيرنامينتال1,986
ميراينداد دي كويستا-أورايا505
ميراينداد دي مونتايجا914
ميراينداد دي رايو أوبايرنا1,360
ميراينداد دي سوتوسكويفا540
ميراينداد دي فالديبورس504
ميراينداد دي فالديفايلسو533
مايلاغروس502
ميراندا دي إيبرو36,240
مايرافيتشي110
مودوبار دي لا إيمباريدادا309
موناستيرايو دي لا سايرا39
موناستيرايو دي رودايلا221
مونكالفايلو114
مونتيروبايو دي لا ديماندا96
مونتورايو173
مورادايلو دي روا219
نافا دي روا260
نافاس دي بيوريبا49
نيبريدا102
نايلا228
أولميدايلو دي روا195
أولمايلوس دي مونيو43
أونيا1,532
أوكوايلاس79
أوربانيجا رايوبايكو177
بادايلا دي أباجو102
بادايلا دي أرايبا130
بادرونيس دي بوريبا65
بالكايوس دي لا سايرا897
بالكايوس دي رايبوبايسويرغا31
بالازويلوس دي لا سايرا81
بالازويلوس دي مونيو72
بامبلايجا417
بانكوربو484
باردايلا125
بارتايدو دي لا سايرا إن توبايلنا68
بيدروسا دي دويرو517
بيدروسا دي رايو أوربيل274
بيدروسا ديل بارامو111
بيدروسا دي برينسيبي243
بينياراندا دي دويرو600
بيرال دي أرلانزا234
بايرنايجاس42
باينيدا دي لا سايرا128
باينيدا تراسمونتي182
باينايلا دي لوس بارويكس142
باينايلا دي لوس موروس50
باينايلا ترازمونتي219
بوزا دي لا سال388
برادانوس دي بوريبا53
برادولوينغو1,667
بريسينشيو260
لا بويبلا دي أراغونزو412
بوينتيدورا129
كويمادا248
كوينتانا ديل بيديو188
كوينتانابويريبا46
كوينتاناليز87
كوينتاناورتوينو139
كوينتانابالا119
كوينتانار دي لا سايرا1,944
كوينتانافايديز88
كوينتانايلا دي لا ماتا165
كوينتانايلا ديل أجوا ي توردويليس574
كوينتانايلا ديل كوكو116
كوينتانايلا سان غارسيا96
كوينتانايلا فايفار546
لاس كوينتانايلاس371
رابانيرا ديل باينار135
رابانوس91
رابي دي لاس كالزاداس165
ريبوليدو دي لا توري157
ريديكايلا ديل كاماينو152
ريديكايلا ديل كامبو88
ريغومايل دي لا سايرا461
راينوسو23
ريتويرتا67
ريفايلا ديل كامبو116
ريفايلا فاليجيرا130
لا ريفايلا ي أهيدو130
ريفايلاروز157
ريزموندو26
رايوكافادو دي لا سايرا72
روا2,272
روجاس93
روايلا دي رايو فرانكو317
روبينا179
روبلاكيدو دي أباجو34
روكاندايو104
سالاس دي بويريبا152
سالاس دي لوس إنفانتس2,064
سالدانيا دي برغش126
سالينايلاس دي بويريبا54
سان أدريان دي جواروس48
سان خوان ديل مونتي170
سان ماميس دي برغش211
سان مارتن دي روبايالس235
سان ميلان دي لارا75
سان فايسنت ديل فالي50
سانتا سيسيليا124
سانتا كروز دي لا سالكيدا175
سانتا كروز ديل فالي أوربايون119
سانتا جاديا ديل كايد177
سانتا أينيس192
سانتا ماريا ديل كامبو728
سانتا ماريا ديل إنفايرنو68
سانتا ماريا ديل ميركاديلو183
سانتا ماريا رايفاريدوندا116
سانتا أولالا دي بيوريبا40
سانتايبانيز دي إسكويفا149
سانتايبانيز ديل فال64
سانتو دوميغنو دي سايلوس305
سارجينتيس دي لا لورا189
ساراكاين250
ساسامون1,464
لا سيغويرا دي هازا59
سولارانا111
سوردايلوس31
سوتايلو دي لا رايبيرا608
سوتراغيرو174
سوتريسغودو698
سوساينوس ديل بارامو111
تامارون51
تارداجوس615
تيجادا50
تيرادايلوس دي إسكويفا125
تاينايبلاس دي لا سايرا49
توبار49
توردومار384
توريكايلا ديل مونتي87
توريغاليندو143
توريلارا26
توريبادري110
توريسانداينو822
تورتوليس دي إسكويفا529
توسانتوس57
توبايلا ديل أغوا190
توبايلا ديل لاغو182
أوربيل ديل كاستيلو99
فادوكونديس445
فالدياندي140
فالديزاتي181
فالدوروس143
فالمالا30
فالرتا دي بويريبا64
فالي دي لاس نافاس649
فالي دي لوسا651
فالي دي مانزانيدو129
فالي دي مينا3,395
فالي دي أوكا231
فالي دي سانتيبانييز602
فالي دي سيدانو537
فالي دي توبالاينا1,077
فالي دي فالديبيزانا723
فالي دي فالديليغوانا214
فالي دي فالديلوشيو354
فالي دي زامانزاس81
فاليجارا62
فاليس دي بالينزويلا103
فالويركانيس108
لا فايد دي بويريبا41
لا فايد ي بارايوس325
فايلنيوا36
فيلوريا دي ريوخا64
فيلفيستري ديل باينار771
فيلادييغو1,959
فيلاسكوزا دي روا173
فيلاسكوزا لا سومبرايا62
فيلاإسبازا29
فيلافرانكا أوتيس دي أوكا196
فيلافرويلا280
فيلاغاليجو69
فيلاغونزالو بيديرناليس898
فيلاهوز389
فيلاألبا دي دويرو629
فيلاألبايلا دي برغش702
فيلاألبايلا دي غومايل129
فيلاألديمايرو74
فيلاألمانزو484
فيلامايور دي لوس مونتس232
فيلامايور دي تريفاينيو113
فيلامبايستايا70
فيلامإيدايانايلا27
فيلامايل دي لا سايرا39
فيلانغوميز326
فيلانيوفا دي أرغانيو125
فيلانيوفا دي كارازو29
فيلانيوفا دي غومايل301
فيلانيوفا دي تيبا63
فيلاكوايران دي لا بويبرا61
فيلاكوايران دي لوس إنفانتس200
فيلاركايو دي ميراينداد دي كاستيلا لافايجا3,877
فيلارايزو300
فيلاساندينو253
فيلاسور دي هيريروس323
فيلاتويلدا65
فيلافيردي ديل مونتي187
فيلافيردي-موجاينا119
فيلاييرنو مورجوايلاس190
فيلازوبيكويه82
فيليجاس122
فيلورويبو53
فيزكاينوس66
زايل133
زارزوسا دي رايو بيسويرغا56
زازوار265
زونييدا83
  • بوابة إسبانيا
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. فضلاً، ساهم في تطوير هذه المقالة من خلال إضافة مصادر موثوقة. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (مارس 2016)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.